fbpx

קבלה ורישום

החל משנת הלימודים תשפ"א, הקבלה לתכנית מתבצעת אך ורק באמצעות מבחני כניסה. להגשת המועמדות מלאו פרטים בתבנית המצורפת:

מקצה ג של קורסי שנה א' (אביב-קיץ שנת תשפ"א) יתחיל בשבוע הרביעי של מרץ 2021 ויסתיים בסוף אוגוסט 2021. בגלל שהמקצה הזה מקוצר בהשוואה למקצה הרגיל המונה 10 חודשים, הלימודים בקורסים מתקיימים פעמיים בשבוע (חוץ מגריזלי, שהוא קורס סמסטריאלי)

 • נכון לעכשיו, כל קורסי "המתמטיקאי הצעיר" של שנה"ל תשפ"א יתקיימו אונליין. במידה ויפתחו קבוצות פרונטליות בנוסף, נודיע על כך. 
 • מקצה הקורסים שנה"ל תשפ"א יתחיל ב-13 בספטמבר 2020 ויסתיים בסוף יוני 2021
 • לא יתקיימו לימודים במועדי ישראל ובחלק מחופשים הבית ספריים
 • מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א נקבעה סופית ופורסמה באתר
 • בקבוצות האולימפיות הלימודים הם 3-4 שעות שבועיות. בשאר הקבוצות – כשעה אקדמית אחת בשבוע. 
 • לכל קורס (שהוא לא אולימפי), יש גם תרגול תואם. מומלץ מאוד לקחת את התרגול במקביל לקורס. הניסיון מראה שזה מחזק את התלמידים החלשים ועוזר להם לקלוט את החומר יותר טוב, וגם מקדם את התלמידים החזקים. 
 • ביצוע מבחני כניסה אינו כרוך בתשלום ולא מחייב ברישום לקורס
 • מבחן כניסה נועד לבחון רמת ההבנה של החומר הבית ספרי אצל התלמיד ואת יכולתו להתמודד עם שאלות פחות סטנדרטיות
 • בכיתות א החומר של המבחן מתקדם יותר מזה של התכנית הבית ספרית לגיל זה, בשאר הכיתות הוא די תואם לתכנית הלימודים
 • המבן מורכב מ-6 שאלות שדורשות פתרון מלא, חלקן – עם הוכחות מתמטיות מלאות ("שאלות פתוחות") 
 • כל תלמיד יבצע את המבחן עצמאית תוך מספר ימים וישלח את הפתרונות הכתובים לבדיקה
 • על התלמיד להחזיר את העבודה עד התאריך שנקבע לו, אחרת העבודה תיפסל 
 • לא צפוי מהנבחנים שיפתרו את כל השאלות במבחן. סף המעבר משמעותית נמוך מ-100%. אבל, כמובן, צריך לשאוף לפתור כמה שיותר
 • התלמיד ישובץ לקורס\ים בהתאם לגיל ולביצועים שלו במבחן כניסה. בדיקת העבודה לוקחת עד שבועיים
 • יתכן שאחרי ביצוע מבחן כניסה בסיסי, נציע לתלמיד לעבור אבחונים נוספים (למשל, אם נראה לפי העבודה שלו, שהוא יכול לנסות להתקבל ישר לקורסי שנה ב' של התכנית)
 • התשלום על השתתפות בתכנית מתבצע כל חודש בחודשו, עד ה-10 לחודש
 • לא יגבה תשלום בגין הלימודים בספטמבר 2020
 • התשלום החודשי יהיה זהה בכל החודשים (כולל החודשים בהם יש חגים)
 • העלות החודשית בכל הקורסים למעט הקבוצות האולימפיות עומדת על 200 ש"ח. כאשר התלמיד לוקח קורס + תרגול תואם, ניתנת הנחה של 50% על התרגול
 • העלות החודשית בקבוצות האולימפיות עומדת על 400 ש"ח
 • תלמיד רשאי להפסיק השתתפותו בתכנית בכל עת לפי שיקול דעתו
 • "המתמטיקאי הצעיר" רשאים להפסיק את השתתפותו של התלמיד בתכנית בכל עת לפי שיקול דעתם
 • תלמיד שהשתתפותו בתכנית הופסקה, לא יחוייב בתשלום על החודשים הנותרים עד סוף שנת הלימודים. עם כן, לא יינתן החזר על החודש בו בוצע הביטול. 
 • במהלך שנת הלימודים יתקיימו מספר מבחנים. על התלמיד לבצע ולהגיש את כל המבחנים
 • על התלמיד להשתדל לפתור את השאלות שנותנים כשיעורי בית
 • על התלמיד לשמור על התנהגות ראוייה בשיעורים ולציית להוראות המרצה
 • אין להרבות בחיסורים. תלמיד שלא השתתף בשיעור, ישלים את החומר מההקלטה ויפנה למרצה במידה ונשארו דברים לא ברורים
 • על הורי התלמיד לספק לו את כל החומרים והאמצעים הנדרשים ללימודים: גם בזמן השתתפות בשיעור, וגם בזמן שהוא בין השיעורים (אמצעים טכנולוגיים הנדרשים להשתתפות בשיעור, כל כלי כתיבה הנדרשים, גישה להקלטות ולחומרים נוספים שהמרצה שולח, וכו')
 • ראו נהלי התנהגות בשיעורים וירטואליים

תלמידים שלא יעמדו בחובות לימודיות או משמעתיות, עלוליום להיות מורחקים מהתכנית.

כמו כן, ניתן ליצור קשר במייל maria@israelmath.com או בטלפון 054-9212904. 

Close Menu