fbpx

מערכת שעות תשפ"ב

כאן קורסי תוכנית המתמטיקאי הצעיר והתוכנית האולימפית לשנת הלימודים תשפ"ב. קורסי שאר התוכניות יתווספו בהמשך.

לאור המצב האפידמולוגי הלא יציב, לא מתוכננות שום קבוצות פרונטליות לשנת הלימודים תשפ"ב בשלב זה, ואנחנו מעריכים את הסיכויים לכך כנמוכים מאוד.

סינון לפי תוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר
התוכנית האולימפית במתמטיקה
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
יום חמישי
יום חמישי
תרגול דרור א
16:30 - 17:15
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

תרגול נשר א
17:30 - 18:25
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

חרמון
18:30 - 19:30
התוכנית
אולימפית

יום רביעי
יום רביעי
תרגול דוכיפת א
16:00 - 16:50
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

תרגול עורב
17:00 - 17:55
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

תרגול ינשוף
18:00 - 18:55
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דרור ב
18:00 - 18:45
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

דן
18:30 - 20:30
התוכנית
אולימפית

קורס יען
19:00 - 20:00
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

יום שלישי
יום שלישי
קורס דוכיפת ב
18:00 - 18:50
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

שניר
18:30 - 20:30
התוכנית
אולימפית

יום שני
יום שני
קורס דרור א
16:00 - 16:45
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

דן
17:00 - 19:00
התוכנית
אולימפית

קורס נשר א
17:00 - 17:55
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס ינשוף
18:00 - 19:00
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

חרמון
18:30 - 19:30
התוכנית
אולימפית

יום ראשון
יום ראשון
קורס צופית א
16:00 - 16:45
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דוכיפת א
17:00 - 17:50
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס עורב
18:00 - 18:55
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

שניר
18:30 - 20:30
התוכנית
אולימפית

קורס יען
19:00 - 20:00
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

Close Menu